Dấu hiệu vượt trội
Nếu trẻ vượt qua ít nhất một items hoàn toàn nằm về phía bên phải của đường tuổi, trẻ sẽ được đánh giá sự phát triển vượt trội ở lĩnh vực đó. Điều này có nghĩa rằng con thực hiện...