Dấu hiệu vượt trội
Nếu trẻ vượt qua ít nhất một items hoàn toàn nằm về phía bên phải của đường tuổi, trẻ sẽ được đánh giá sự phát triển vượt trội ở lĩnh vực đó. Điều này có nghĩa rằng con thực hiện được item mà hầu hết các bé trong độ tuổi này sẽ không thực hiện được cho đến khi lớn hơn. Tuy nhiên, bé đạt được một số items vượt trội không có nghĩa là kết quả của con sẽ hoàn toàn vượt trội.

Dấu hiệu bình thường
Trẻ không nhất thiết phải vượt qua các tiêu chí ở bên phải. Nếu trẻ làm được các tiêu chí mà đường tuổi đi qua sẽ thể hiện sự phát triển của con là bình thường.

Dấu hiệu nguy cơ
Nếu đường tuổi của trẻ nằm ở khoảng 75 -90% nhưng trẻ không đạt hoặc từ chối thực hiện thì trẻ có nguy cơ chậm phát triển.

Dấu hiệu chậm phát triển
Chậm phát triển thể chất được xác định khi trẻ không đạt hoặc từ chối thực hiện các tiêu chí nằm hoàn toàn ở bên trái của đường tuổi. Điều này có nghĩa là trẻ không thực hiện được hoạt động mà 90% các bé cùng độ tuổi có thể thực hiện được.

Các tiêu chí không có cơ hội thực hiện sẽ không được đưa vào kết quả đánh giá