1. Cách tính tiền tử tuất 1 lần
Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu như sau:
- Nếu mất trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
- Nếu mất vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.
Đọc thêm về: cách tính tiền tử tuất 1 lần
2 Ví dụ cách tính tiền tử tuất 1 lần
AZTAX sẽ đưa ra ví dụ minh họa giúp người đọc hiểu hơn về cách tính này:
Năm nay, người chồng 65 tuổi đang hưởng chế độ hưu trí đã được 6 năm, nhưng do bệnh tật nên đã qua đời. Hiện tại gia đình đang làm chế độ tử tuất của người vợ nhưng muốn nhận tuất một lần. Mức lương hưu hàng tháng của người chồng trước khi mất là 3 triệu. Vậy cách tính trợ cấp tuất một lần như thế nào?
Xem thêm về: chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu
Trả lời:
Trong trường hợp này, người vợ đã hưởng hưu trí được 6 năm (72 tháng) nên mức hưởng trợ cấp tuất được tính như sau:
MH = 48x LH - 0,5 x (t -2) x LH
MH = 48x 3.000.000 - 0,5 x (72 -2) x 3.000.000
MH = 39.000.000 (đồng)
Vậy người vợ sẽ nhận được 39.000.000 đồng trợ cấp tuất một lần.
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH AZTAX
Hotline: 0932 383 089 - Email: cs@aztax.com.vn