Ăn chay vào mười ngày trong một tháng: mùng 1, mùng 8, 14,15, 18, 23, 24,28,29,30 là mười ngày trai qui định trong Phật giáo. Trong mười ngày trai kể trên cấm sát sanh và cử hành trai giới. Để tu dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật và giảm bớt nghiệp sát sanh cho chính bản thân chúng ta. Vì vậy chúng ta phải biết cách làm ra món chay mỗi ngày để tăng kích thích sự ngon miệng.

Mười ngày chay hằng tháng gọi là Thập Trai Nhựt Phật- bao gồm các vị Phật trong các ngày:
-Mùng 1: Vị Phật Định Quang: vào ngày này chúng ta trì kinh niệm danh hiệu đức Phật này thì diệt tất cả các tội chướng.
-Mùng 8: Vị Phật Dược Sư: nếu trì kinh niệm danh hiệu của đức Phật đây thì diệt trừ được tất cả tội nặng tăng được phước.
-Ngày 14:Vị Bồ Tát Phổ Hiền: nếu như ngày này ai có niệm tụng 1000 danh hiệu chư Phật trong hiền kiếp thì sẽ diệt trừ được các điều ác, lòng sanh thiện từ bi.
-Ngày 15: Vị Phật A Di Đà: niệm danh hiệu Phật A Di Đà tiêu trừ nạn, được sống an vui đắc đạo, tu tâm dưỡng tánh.
-Ngày 18: Vị Bồ Tát Quan Âm: Niệm nghĩ đến danh hiệu Bồ Tát kéo dài tuổi thọ thêm lớn phước lành, nhà có con trẻ cầu Mẹ Quan Âm cho con được bình an. Mong ước sớm viên thành.
-Ngày 23: Vị Bồ Tát Thế Chí: diệt tội tăng phước.
-Ngày 24: Vị Địa Tạng Bồ Tát: Ngài nguyện khi nào chúng sanh được thành Phật cả rồi thì Ngài mới chịu thành Phật( kinh Địa Tạng Bổn Nguyện ): Ngài hứa sẽ tìm cách độ thoát lần lần chúng sanh. Niệm danh hiệu Người tránh được phiền não tăng trí huệ.

-Ngày 28: Vị Phật Tỳ Lô Giá Na: diệt trừ phiền não, trí huệ thông minh sáng suốt.
-Ngày 29: Vị Bồ Tát Dược Vương: diệt trừ tâm niệm độc ác, ác sanh, tăng điều thiện.
-Ngày 30: Phật Thích Ca: niệm danh hiệu Ngài thì thành tựu Bồ đề, tăng trưởng phước lợi.

Vì vậy nên tu tập để chúng ta tránh đi vào con đường hiểm nạn sớm được giác ngộ. Đi theo con đường tu tập của các đức Phật. Để được đến với con thuyền của đức Phật. Tác dụng của việc ăn chay*mấy ngày kể trên* sẽ giúp chúng ta sống lâu, tránh nhiều phiền não, tâm tánh tốt lành.
Nguồn Thực Phẩm Chay Vô Ưu