Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không dùng nhiệt lượng trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất rất dễ tìm.