Sản xuât cồn thạch rất là đơn giản. Không có dùng đến nhiệt khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất rất dễ dàng mua.