Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
(Khai giảng liên tục: 0983 27 90 04 )

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công...