<h2>Quảng c&aacute;o Google Ads l&agrave; g&igrave;?</h2>

<p>Google Ads l&agrave; nền tảng quảng c&aacute;o online do Google sở hữu v&agrave; điều h&agrave;nh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; mạng quảng c&aacute;o trực tuyến lớn nhất, được sử dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n thế giới để tiếp cận người ti&ecirc;u sử dụng mới v&agrave; ph&aacute;t triển b&aacute;n cho doanh nghiệp.</p>

<p>C&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o chọn d&ugrave;ng Google Ads c&oacute; thể nhắm mục ti&ecirc;u người d&ugrave;ng tr&ecirc;n hai mạng ch&iacute;nh - mạng t&igrave;m kiếm &amp; mệnh hiển thị.</p>

<p>Mạng t&igrave;m kiếm đề cập tới quảng c&aacute;o trả cho mỗi c&uacute; nhấp chuột. Th&ocirc;ng thường, người d&ugrave;ng sẽ t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin cụ thể về lĩnh vực họ ch&uacute; &yacute; theo c&aacute;c từ kh&oacute;a li&ecirc;n quan. Do đ&oacute;, c&ocirc;ng ty n&ecirc;n t&igrave;m hiểu r&otilde; &amp; nghi&ecirc;n cứu kỹ những từ kh&oacute;a c&oacute; thể xuất hiện trong mục t&igrave;m kiếm.&nbsp;<br />
Khi người d&ugrave;ng t&igrave;m kiếm từ kh&oacute;a, họ sẽ thấy nội dung quảng c&aacute;o bạn hiển thị, v&agrave; nếu đủ quan t&acirc;m, họ sẽ click v&agrave;o đường link để xem chi tiết. Quảng c&aacute;o trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột như vậy được gọi l&agrave; t&igrave;m kiếm c&oacute; trả tiền.<br />
Mạng hiển thị b&aacute;n cho nh&agrave; quảng c&aacute;o t&ugrave;y chọn đặt quảng c&aacute;o theo kiểu biểu ngữ trực quan tr&ecirc;n những trang web. Mạng hiển thị của Google tiếp cận khoảng 90% người d&ugrave;ng internet to&agrave;n cầu, 1 đối tượng tiềm năng rộng lớn. Vậy chạy dịch vụ đơn vị chạy quảng c&aacute;o google adschạy gg ads adwords bao nhi&ecirc;u tiền?</p>

<h2>Lợi &iacute;ch quảng c&aacute;o Google Ads mang lại:</h2>

<ol>
<li>Đăng k&yacute; quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Google Ads cho ph&eacute;p c&aacute;c bạn tận dụng những lợi &iacute;ch của quảng c&aacute;o trực tuyến, gồm một số lợi &iacute;ch như sau:</li>
<li>Chọn đ&uacute;ng đối tượng mục ti&ecirc;u.</li>
<li>Xuất hiện nhiều tr&ecirc;n những nền tảng đối t&aacute;c của Google.</li>
<li>Chi ph&iacute; quảng c&aacute;o r&otilde; r&agrave;ng, chỉ t&iacute;nh ph&iacute; khi người d&ugrave;ng click chuột. Ph&iacute; dưới sẽ giải đ&aacute;p bạn&nbsp;Chạy chi ph&iacute; chạy quảng c&aacute;o tr&ecirc;n google adwords bao nhi&ecirc;u tiền?</li>
<li>Theo d&otilde;i được hiệu suất quảng c&aacute;o (ng&acirc;n s&aacute;ch, ti&ecirc;u hao, lượt click, lượt hiển thị).</li>
<li>Dễ d&agrave;ng đo lường hiệu quả chiến dịch.</li>
</ol>

<h2>C&aacute;c c&aacute;ch thức quảng c&aacute;o Google Ads</h2>

<p>T&ugrave;y theo qu&yacute; qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mục đ&iacute;ch v&agrave; mục đ&iacute;ch, cty c&oacute; thể lựa chọn trong 7 loại h&igrave;nh quảng c&aacute;o sau:</p>

<p>Quảng c&aacute;o t&igrave;m kiếm cho ph&eacute;p c&aacute;c bạn tiếp cận tất cả mọi người trong khi họ t&igrave;m kiếm những mặt h&agrave;ng hoặc dịch vụ c&aacute;c c&aacute;c bạn ph&acirc;n phối tr&ecirc;n Google.<br />
Quảng c&aacute;o hiển thị - Google sẽ th&uacute;c đẩy c&aacute;c đối t&aacute;c của họ (những nền tảng kh&aacute;c) hiển thị quảng c&aacute;o của bạn.<br />
Quảng c&aacute;o mua sắm c&oacute; mặt tr&ecirc;n kết quả t&igrave;m kiếm v&agrave; tab Google Mua sắm.<br />
Quảng c&aacute;o video cho ph&eacute;p c&aacute;c bạn hiển thị quảng c&aacute;o video tr&ecirc;n YouTube &amp; c&aacute;c website kh&aacute;c.<br />
Quảng c&aacute;o ứng dụng gi&uacute;p c&aacute;c bạn t&igrave;m người sử dụng mới &amp; tăng doanh số cung cấp h&agrave;ng trong ứng dụng.<br />
Quảng c&aacute;o địa phương gi&uacute;p c&aacute;c bạn đưa tất cả tất cả mọi người tới cửa h&agrave;ng &amp; nơi thực tế.<br />
Google Ads bắt đầu với một mục đ&iacute;ch v&agrave; 1 chiến dịch. Bạn sẽ chọn loại chiến dịch dựa tr&ecirc;n mục đ&iacute;ch tiếp thị, chiến lược nh&atilde;n hiệu &amp; lượng khoảng thời gian c&aacute;c bạn c&oacute; thể đầu tư.</p>

<p>Xem b&aacute;o mức mức gi&aacute; chyaj ch&iacute;nh s&aacute;ch quảng c&aacute;o google gi&aacute; rẻ adschạy gg ads bao nhi&ecirc;u tiền ở đ&acirc;y:&nbsp;<a href="https://phanrangmedia.com/dich-vu-nhan-chay-quang-cao-google-ads-gia-re-hieu-qua">https://phanrangmedia.com/dich-vu-nhan-chay-quang-cao-google-ads-gia-re-hieu-qua</a></p>

<p><img alt="chạy &lt;span class='marker'&gt;đơn vị chạy quảng cáo google&lt;/span&gt; bao nhiêu tiền" src="https://phanrangmedia.com/wp-content/uploads/2022/04/DICH-VU-QUANG-CAO-GOOGLE-ADS-TRON-GOI-hieu-qua.png" style="width: 500px; height: 308px;" /></p>

<h3><strong>12 bước chạy c&ocirc;ng ty chạy chạy quảng c&aacute;o google bao nhi&ecirc;u tiền ads hiệu quả 2022</strong></h3>

<p>Bước 1: Đăng k&yacute; gmail<br />
Đăng k&yacute; &amp; tạo t&agrave;i khoản với hệ thống n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; &amp; dễ d&agrave;ng d&agrave;ng, chỉ mất v&agrave;i ph&uacute;t.</p>

<p>Nếu đ&atilde; c&oacute; T&agrave;i khoản Google (Gmail), h&atilde;y nhập theo y&ecirc;u cầu, b&ecirc;n dưới đ&oacute; nhấp n&uacute;t &ldquo;Đăng nhập&quot;.<br />
Nếu những c&aacute;c bạn chưa c&oacute; T&agrave;i khoản Google hoặc mong muốn đăng nhập bằng 1 địa chỉ email kh&aacute;c, h&atilde;y nhấp v&agrave;o n&uacute;t &ldquo;Tạo t&agrave;i khoản&rdquo; ở cuối m&agrave;n h&igrave;nh &amp; l&agrave;m theo hướng dẫn. Sau khi ho&agrave;n tất, nhớ &ldquo;x&aacute;c nhận t&agrave;i khoản&quot; của m&igrave;nh nh&eacute;.</p>

<h3>Bước 2. Tạo t&agrave;i khoản Quảng c&aacute;o Google Ads v&agrave; thiết lập</h3>

<p>Để quảng c&aacute;o tr&ecirc;n Google Ads, c&aacute;c bạn cần tạo v&agrave; li&ecirc;n kết t&agrave;i khoản quảng c&aacute;o với website của m&igrave;nh.&nbsp;</p>

<p>Tr&ecirc;n trang Google Ads, h&atilde;y nhấp v&agrave;o n&uacute;t &quot;Bắt đầu ngay b&acirc;y giờ&quot; m&agrave;u xanh g&oacute;c tr&ecirc;n b&ecirc;n phải. Chọn Email c&aacute;c c&aacute;c bạn hi vọng đăng k&yacute;.&nbsp;</p>

<p>Nếu bạn đ&atilde; c&oacute; T&agrave;i khoản Google (Gmail), h&atilde;y sử dụng n&oacute;. Nếu hi vọng người kh&aacute;c c&oacute; thể d&ugrave;ng t&agrave;i khoản Google Ads của m&igrave;nh, những bạn c&oacute; thể mời họ ph&iacute;a dưới khi đ&atilde; tạo.</p>

<p>Truy cập website Google Ads (https://ads.google.com/home/) &amp; đăng nhập, chọn &ldquo;chiến dịch mới&quot; v&agrave; sẵn s&agrave;ng x&acirc;y dựng chiến dịch đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh nh&eacute;.</p>

<p>Chọn mục ti&ecirc;u quảng c&aacute;o cho doanh nghiệp: Việc chọn mục đ&iacute;ch n&agrave;y sẽ cho Google biết đối tượng c&aacute;c c&aacute;c bạn hi vọng nhắm tới cũng như c&aacute;ch Google sẽ chiếm được tiền khi thỏa m&atilde;n được mục đ&iacute;ch cho bạn.&nbsp;<br />
Tăng số lượng cuộc gọi: chọn mục n&agrave;y nếu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tiềm năng của cty ph&aacute;t triển qua những k&ecirc;nh tổng đ&agrave;i/ điện thoại.<br />
Tăng số lượng người d&ugrave;ng gh&eacute; cửa h&agrave;ng: chọn mục n&agrave;y nếu như c&aacute;c bạn mong muốn tăng số lượng người gh&eacute; cửa h&agrave;ng xem trực tiếp.&nbsp;<br />
Tăng lượt cung cấp h&agrave;ng hoặc lượt đăng k&yacute; qua trang web: nếu bạn cung cấp online (kh&ocirc;ng c&oacute; cửa h&agrave;ng), h&atilde;y c&acirc;n nhắc mục n&agrave;y.<br />
chạy quảng c&aacute;o google</p>

<h3>X&aacute;c định mục đ&iacute;ch quảng c&aacute;o cho doanh nghiệp của bạn</h3>

<p>Nếu những bạn đ&atilde; th&agrave;nh thạo trong những bước quảng c&aacute;o, h&atilde;y chọn &ldquo;Switch bự Expert Mode&quot; để l&agrave;m theo tư vấn nhanh hơn nh&eacute;. C&aacute;c c&aacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo b&agrave;i viết n&agrave;y phần &ldquo;Thiết lập quảng c&aacute;o Google Ads giao diện chuy&ecirc;n gia&quot;.</p>

<p>Thiết lập doanh nghiệp: Điền th&ocirc;ng tin cty ph&ugrave; hợp c&aacute;c mong muốn của Google Ads.<br />
Viết ti&ecirc;u đề cho quảng c&aacute;o.<br />
B&acirc;y giờ đ&atilde; đến l&uacute;c thực sự sự tạo quảng c&aacute;o rồi đấy. Trong phần n&agrave;y, những c&aacute;c bạn c&oacute; thể viết ti&ecirc;u đề cũng như m&ocirc; tả của quảng c&aacute;o. B&ecirc;n phải l&agrave; khung h&igrave;nh kiểu d&aacute;ng để c&aacute;c bạn xem trước những g&igrave; m&igrave;nh thiết lập.&nbsp;</p>

<h3>Đặt ti&ecirc;u đề quảng c&aacute;o adwords theo hướng dẫn</h3>

<p>Khi những bạn viết xong c&aacute;c y&ecirc;u cầu, h&atilde;y nhấp v&agrave;o &ldquo;Done and create next ad&rdquo; nếu hi vọng th&ecirc;m 1 quảng c&aacute;o kh&aacute;c v&agrave;o nh&oacute;m quảng c&aacute;o của m&igrave;nh.&nbsp;</p>

<p>Nếu kh&ocirc;ng, h&atilde;y nhấp &ldquo;Done&rdquo;.</p>

<p>Bước 3: Phương thức thanh to&aacute;n<br />
Google Ads chỉ chấp nhận thanh to&aacute;n qua thẻ quốc tế l&agrave; Visa/Master card. Lưu &yacute; rằng thẻ ATM nội địa sẽ kh&ocirc;ng được hỗ trợ.</p>

<p>Li&ecirc;n hệ với Phan Rang Media để được hướng dẫn về kinh ph&iacute; chạy quảng c&aacute;i google adwords bao nhi&ecirc;u tiền cho từng chiến dịch từ kho&aacute; cụ thể nh&eacute;:&nbsp;<a href="https://phanrangmedia.com/">https://phanrangmedia.com/</a></p>