Vị trí quảng cáo số 1: 120.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 2 tháng

Vị trí quảng cáo số 2: 70.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 3 tháng

Vị trí quảng cáo số 3: 100.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 2 tháng

Vị trí quảng cáo số 4: 50.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 5 tháng

Vị trí quảng cáo số 5: 80.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 3 tháng.

Giá quảng cáo sẽ thay đổi theo từng thời điểm

Ai cần liên hệ 09141.222.39 (Phong)Mã số: s4ăgd5dsaQKsFNm40uUg